100 MAHİR ADAM GSB PROJESİ

Üniversite eğitimine yeni başlamış gençlerimize, hem öğretim hayatlarında hem de okulları bittikten sonra lazım olacak beceri ve kabiliyetleri kullanma hususunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

“Bir meslekte mutlu olabilmenin en önemli faktörü, ilgi ve yeteneklerin, mesleğin gerektirdiği ilgi ve yeteneklerle uyuşuyor olmasıdır. Bu yüzden seçilecek olan mesleğin gerektirdiği ilgi ve yeteneklerin neler olduğu araştırmalı, kişinin söz konusu yeteneklerin ve ilgilerin ne kadarına sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Konuyu bir örnekle açıklayalım: Doktor olabilmek için akademik yeteneğe (sözel, sayısal, şekil) ihtiyaç vardır. Ancak diş doktoru olabilmek için hem akademik yeteneğe hem de el becerisine (manipülatif yeteneğe) ihtiyaç vardır. Eğer akademik yeteneği çok iyi, ancak el becerisi çok kötü olan birinin diş doktoru olması kuşkusuz o mesleğin gereklerini gerektiği gibi yapmamasına neden olacaktır. Keza sayıları seven, sayısal düşünmekten zevk alan bir kişinin edebiyat bölümünde okuması da yanlış bir seçim olacaktır.” 

Bu bağlamda projemiz;

  1. Son yıllarda salt bilgiye dayalı meslek eğitimi yüzünden gençlerimizde eksikliği giderek artan çoklu düşünme yeteneğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
  2. Üniversiteye yeni başlamış olan gençlerin mesleki becerilerinin farkına vararak onları doğru yönlere kanalize etmelerine destek olmayı,
  3. Gençlerin, üniversite eğitimi sırasında alacakları eğitimleri kendilerinde var olan yeteneklerle birleştirmelerine yardım etmeyi,
  4. Öğrencilerin okudukları bölümlerin dışında ilgi duydukları başka bir alan varsa, bu alanla ilgili araştırma ve bilgi edinimlerini güçlendirerek bu alanda da bilgi sahibi olmalarına imkân sağlamayı,
  5. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, etkili konuşma, sahne sanatları, hitabet, araştırma teknikleri, sorgulama ve müzakere teknikleri, öz eleştiri ve öz denetim eğitimi, girişimcilik ve gönüllülük eğitimi, öz güven yönlendirme eğitimi gibi konularda eğitim almalarını sağlayarak topluma ve kendilerine daha yararlı bireyler hâline gelmelerinin yolunu açmayı,
  6. Öğrencinin, bilgiyi beceriyle kullandığı takdirde mesleğinde tam yarar göstereceğini aksi hâlde yetersiz mesleki fayda edineceğini bilmesini ve mesleğinde tam yararı bizzat yaşaması için fırsatlar sunmayı,
  7. Ülkemizin farklı coğrafyalarındaki gençlerin bir araya gelerek; kendi kültür ve imkânları dışındaki çevre, toplum, kültür ve tabiat zenginliklerinin farkına vararak değerlerini ve öz güvenlerini güçlendirmelerine zemin hazırlamayı,
  8. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin bir arada geçirdikleri zamana göre sosyal çevre edinmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.